Godkendt af KB 24.06.2008 Kvalitetsstandard – længerevarende ophold iht. Lov om social service § 108

Lovgrundlag

I medfør af § 139 i lov om social service er det fastsat, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for botilbud efter § 108 i serviceloven.

Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgeren om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, kommunen tilbyder ved ophold i botilbud, der drives iht. Servicelovens § 108. Kvalitetsstandarden beskriver således det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.


Godkendt af KB 24.06.2008 Kvalitetsstandard – længerevarende ophold iht. Lov om social service § 108 LovgrundlagI medfør af § 139 i lov om social service er det fastsat, at kom-munalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for botilbud efter § 108 i serviceloven. Kvalitetsstandarden skal indeholde in-formation til borgeren om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, kommunen tilbyder ved ophold i botilbud, der drives iht. Servicelovens § 108. Kvalitetsstandarden beskriver således det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om.

”§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner el-ler pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket dis-se behov på anden vis.
Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i den anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytnings-kommunen og i tilflytningskommunen.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægte-fælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i hus-standen. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågæl-dende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2., dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. Stk. 4-6.............(udeladt)”

Bestemmelsen omhandler boformen/opholdet, dvs. de fysiske rammer, mens den hjælp og støtte, som gives i tilbuddet, gives efter servicelovens §§ 83 og 85.

Visitation

Ansøgning om ophold i botilbud sagsbehandles i afsnittet for Han-dicap/specialundervisning eller Psykiatri/misbrug. Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsned-sættelsen. En beskrivelse af funktionsevnen har til formål at vur-dere behov for at tildele kompenserende ydelser efter serviceloven.
Der lægges vægt på:
•At borgeren medvirker ved behandlingen af sin sag
•At der bevilges kompenserende ydelser på et ensartet og objektivt grundlag
•At sagsbehandlingen forløber let og smidigt.

På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering træffer Visitationsudvalget, der holder møde hver 14. dag, afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til tilbud. Borgeren får en skriftlig afgørelse, som indeholder oplysninger om:
•Formålet med indsatsen
•Den bevilgede indsats
•Den forventede varighed
•Eventuelle andre særlige forhold

Tidsfrist for sagsbehandlingen: Der træffes afgørelse om ansøgninger om ophold indenfor 2 måneder. Når afgørelsen er truffet, kan der være ventetid på at få tilbud om ophold i det ansøgte botilbud. Det er kommunens an-svar at undersøge og tilbyde en midlertidig løsning eller et andet botilbud, indtil der er plads i det ønskede botilbud.
Såfremt behovet for et botilbud er helt akut og uopsætteligt, kan ovennævnte visitationsprocedure fraviges, således at beslutnin-gen efterfølgende godkendes i Visitationsudvalget.

Boligernes fysiske rammer og fælles-faciliteter •Enkeltværelser på mellem 10½-19m2 beliggende på 1. sal i en stor villa. Fælles toilet og badefaciliteter. I stuen har vil-laen fælles køkken, opholdsstuer og spisestue. Dejlig stor have.
•Lejligheder på mellem 55-75m2 med køkken, bad, toilet og soveværelse. Tilknyttet en fælles lejlighed med køkken, opholdsstue- og spisestue samt dejlig stor have
Der henvises til kommunens hjemmeside, www.horsholm.dk, ved-rørende yderligere oplysninger om Hørsholms kommunes bofæl-lesskaber.

Hvem kan modtage ydelsen og hvilke behov dækker den? Borgere, der har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er borgere med:
•Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Det er borgere, der længerevarende har behov for:
•Omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner og/eller pleje
•Omsorg
•Særlig behandlingsmæssig støtte

Det er borgere:
•Med behov for et botilbud med dag- og aftendækning

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er:
•At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov
•At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsni-veau samt udviklingsmuligheder
•At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt og omsorg samt tilbud om samvær og ak-tivitet
•At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres

Målet er, at den enkelte beboer i videst mulig omfang bliver i stand til at mestre hverdagslivet samt oplever størst mulig indfly-delse på eget liv

Ydelsens indhold og omfang

Ydelsen tilrettelægges på baggrund af en vurdering af borgerens individuelle behov og forudsætninger – herunder funktionsniveau og behov for hjælp. Den kan omfatte: •Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter
•Personlig og praktisk hjælp og pleje
•Individuelt tilrettelagt støtte, træning i dagligfunktioner •Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer
•Støtte til opbygning og/eller fastholdelse af netværk •Aktivitetstilbud Der vil i mange tilfælde være tale om en tværfagligt sammensat støtte med udgangspunkt i både en socialpædagogisk, en social-psykiatrisk og en sundhedsfaglig støtte.

Hvem leverer ydelsen? Bofællesskabet Bolero og bofællesskabet Solskin

Kvalitetskrav til udførerenArbejdet udføres af personale med relevant faglig baggrund.

Er der andre valg-muligheder?
Der er botilbud i andre kommuner (herunder private botilbud) samt i Regionerne. Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk.(nyt vindue)

Hvad koster ydelsen for personen?
ndledningsvis bemærkes, at betalingen er reguleret ud fra ind-tægter, boligareal samt lovgrundlag. Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk.(nyt vindue)

Hvordan følges op på ydelsen?
Ifølge servicelovens § 141, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen blandt andet tilbyde, at der udarbejdes handleplaner for: •Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-onsevne
Der følges kontinuerligt op på målene i handleplanen. Såfremt indsatsen afviger væsentlig fra den oprindelige handleplan under-rettes myndighedsområdet med henblik på fornyet stillingtagen til ydelse/tilbud.
Sagsbehandleren er ansvarlig for, at der minimum 1 gang årligt laves en statusrapport, der beskriver forløbet i forhold til handle-planen og indeholder de faglige vurderinger af indsatsen.

Klageadgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Social og Arbejdsmarked, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af www.horsholm.dk, kontakt, rådhusets åbningstider.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får kla-ger ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn. Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgme-steren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.